Rescue Me Saga
Nobody’s Hero (Rescue Me Saga #2)
Nobody’s Perfect (Rescue Me Saga #3)
Masters at Arms & Nobody’s Angel (Rescue Me Saga #1)
Nobody’s Lost (Rescue Me Saga #5)